آیا می دانید؟
india

دانستني هاي جالب درمورد هند


    آيا ميدانيد

  • هند داراي بيشترين ادارات پستي از ديگر كشورها مي باشد؟
  • در هند بيش از 200 ميليون گاو وجود دارد؟
  • تاج محل هند به طور كامل از سنگ مرمر ساخته شده است؟
  • در هند بيش از 50 ميليون ميمون وجود دارد؟
  • زنان هندي خانه دار 11 درصد از طلاي د نيا را دارا هستند كه اين بيشتر از مجموع ذخاير بين المللي پول آلمان و آمريكا و سوئيس است؟
  • بزرگترين مدرسه دنيا در شهر مونتسوري هندوستان با تعداد بيست و شش هزار و سيصد و دوازده دانش آموز مي باشد ؟