آیا می دانید؟
Egypt

دانستني هاي جالب درمورد پاريس


    آيا ميدانيد

  • كه ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط ۱۶ ساتني متر تغيير ميكند ؟
  • اولين پرش چتر نجات از هواپيما در سال 1918 در فرانسه بود؟
  • دولت فرانسه به شهرونداني كه با دوچرخه به محل كار خود مي روند پول مي دهد؟
  • در برج ايفل 2500000 پيچ به كار رفته است.
  • آيا ميدانيد سال ۲۰۰۱ در فرانسه سال ايران نام داشت