آیا می دانید؟
australia

دانستني هاي جالب درمورد استراليا


    آيا ميدانيد

  • استراليا تنها كشوري است كه يك قاره هم هست؟
  • استراليا تنها قاره بدون اتشفشان فعال است؟
  • مارها و ببرهاي استراليايي كه چشم هايشان توسط پرندگان كور شده اند، به راحتي مي توانند به زندگي خود ادامه دهند.
  • مورچه بولداگ در استراليا مي تواند با يك گاز انسان را بكشد؟