فرانسه-اسپانيا-اتريش (14 روز)

فرانسه (8 روز)*4

فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (14 روز)

فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (13 روز)

فرانسه- ايتاليا (9 روز)*4

فرانسه- ايتاليا (9 روز)*5

فرانسه - بلژيك - هلند (10 روز)

فرانسه - اسپانيا(11 روز)

فرانسه (8 روز)*4

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)

فرانسه - هلند (10 روز)

فرانسه (8 روز)*5

فرانسه - ايتاليا (13 روز)