فرانسه-اسپانيا-اتريش (14 روز)
ايتاليا - سوئيس - فرانسه (11 روز)
آفريقاي جنوبي (11 روز)
فرانسه (8 روز)*4
فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (14 روز)
فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (13 روز)
فرانسه - بلژيك - هلند (10 روز)
ايتاليا- اسلوني-مجارستان-چك-اتريش
فرانسه (12 روز)
فرانسه (8 روز)*4
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)
آفريقاي جنوبي (12 روز)*4
فرانسه (8 روز)*5
فرانسه (8 روز)*4
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (11 روز)
آفريقاي جنوبي (12روز)
آفريقاي جنوبي (12روز)