فرانسه-اسپانيا-اتريش (14 روز)

آفريقاي جنوبي (11 روز)

فرانسه (8 روز)*4

فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (14 روز)

فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (13 روز)

فرانسه - بلژيك - هلند (10 روز)

ايتاليا- اسلوني-مجارستان-چك-اتريش

فرانسه (8 روز)*4

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)

آفريقاي جنوبي (12روز)

آفريقاي جنوبي (12روز)

فرانسه (8 روز)*5