ايتاليا-فرانسه (13 روز)
ايتاليا (10 روز)
ايتاليا-فرانسه (12 روز)
ايتاليا (8 روز)
ايتاليا- اسپانيا(13 روز)
ايتاليا- اسلوني-مجارستان-چك-اتريش
ايتاليا (10 روز)
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)
ايتاليا-آلمان -هلند(10 روز)
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (11 روز)
كشتي كروز (14روز)