تور استراليا
تور اسپانيا - پرتغال
تور ايتاليا-فرانسه